Winkelwagen

Wszechstronna oferta z konkurencyjnymi cenami

Szybka dostawa na terenie całej Polski

Nasi klienci dają nam ocenę 8,3

Ogólne

Artykuł 1. Stosowanie

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Mają zastosowanie do wszystkich ofert Paneli Słonecznych Sun Green Energy, działających pod nazwą handlową “Sun Green Energy Solar Panels” oraz do wszystkich umów zawartych z Sun Green Energy Solar Panels.

1.2 Od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych można odstąpić tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie i w którym to przypadku pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostają w pełnej mocy.

1.3 Jeśli Kupujący odnosi się również do swoich ogólnych warunków, warunki te nie mają zastosowania, chyba że wyraźnie uzgodniono to na piśmie przez Sun Green Energy Solar Panels.

1.4 “Nabywca” oznacza każdego odwiedzającego strony internetowe lub każdą osobę fizyczną lub prawną, która jest lub będzie w jakimkolwiek stosunku umownym z Sun Green Energy Solar Panels.

1.5 Sun Green Energy Solar Panels jest upoważniony do korzystania z usług osób trzecich w wykonaniu umowy z Kupującym.

1.6 Sun Green Energy Solar Panels zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków od czasu do czasu.

Artykuł 2. Oferty i zawieranie umów

2.1 Oferty lub wyceny należy traktować jako zaproszenie potencjalnych Nabywców do złożenia oferty. Sun Green Energy Solar Panels nie jest w żaden sposób związany tym, chyba że zostało to zapisane na piśmie i jednoznacznie. Przyjęcie zaproszenia do złożenia oferty przez potencjalnego Kupującego liczy się jako oferta i prowadzi do zawarcia umowy tylko wtedy, gdy pozostałe postanowienia niniejszego artykułu zostały spełnione.

2.2 Oferty są ważne do wyczerpania zapasów.

2.3 Spersonalizowana wycena ma okres ważności wynoszący dwa (2) tygodnie, chyba że w wycenie podano inny okres.

2.4 Oferta potencjalnego Nabywcy, o której mowa w Artykule 2.1
uważa się, że dokonano tego w jednej z następujących okoliczności:
– potencjalny Nabywca wskazał dokładnie, jaki produkt i/lub usługę chce otrzymać;
– oferta została podpisana przez Kupującego i otrzymana przez Sun Green Energy Solar Panels w przypadku, gdy Sun Green Energy Solar Panels wystawiła imienną ofertę;
– potencjalny Nabywca wprowadził swoje dane na odpowiednim ekranie wejściowym strony internetowej i przesłał odpowiednie dane (“formularz zamówienia”) do Sun Green Energy Solar Panels drogą elektroniczną, a dane te zostały otrzymane przez Sun Green Energy Solar Panels.

2.5 Umowa zostaje zawarta z chwilą przekazania Kupującemu potwierdzenia zamówienia lub, w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem strony internetowej, przesłania pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Niniejsza umowa może zostać odwołana przez Sun Green Energy Solar Panels w przypadku, gdy Kupujący nie spełnia warunków lub spełniał je w przeszłości. W takim przypadku Sun Green Energy Solar Panels poinformuje Kupującego w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania zamówienia.

2.6 Nabywca i Sun Green Energy Solar Panels wyraźnie zgadzają się, że przy użyciu elektronicznych form komunikacji ważna umowa zostaje zawarta natychmiast po spełnieniu warunków określonych w artykułach 2.4 i 2.5. W szczególności brak zwykłego podpisu nie wpływa na moc wiążącą oferty i jej przyjęcie. Pliki elektroniczne Paneli Słonecznych Sun Green Energy mają zastosowanie, w zakresie dozwolonym przez prawo, jako domniemanie dowodu.

2.7 Informacje, obrazy, komunikaty przekazywane ustnie, telefonicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej i oświadczenia itp. w odniesieniu do wszystkich ofert i najważniejszych cech produktów są (wyświetlane) lub wykonane tak dokładnie, jak to możliwe. Jednak Sun Green Energy Solar Panels nie gwarantuje, że wszystkie oferty i produkty są w pełni zgodne z podanymi informacjami itp. Odchylenia w zasadzie nie mogą prowadzić do odszkodowania i / lub rozwiązania.

Artykuł 3. Pochwała

3.1 Wszystkie ceny są, o ile nie uzgodniono inaczej, wyrażone w euro, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

3.2 Oferty specjalne są ważne tylko do wyczerpania zapasów.

3.3 Nabywca jest winien cenę, którą Sun Green Energy Solar Panels przekazał mu w potwierdzeniu zgodnie z Artykułem 2.5 niniejszych warunków. Oczywiste (manipulacyjne) błędy w wycenie, takie jak oczywiste nieścisłości, mogą być również popełnione po zawarciu umowy przez
Panele słoneczne Sun Green Energy są korygowane.

3.4 Koszty dostawy nie są wliczone w cenę. W przypadku dostawy poza Holandię obowiązują specjalne stawki. W odniesieniu do niektórych metod płatności obowiązują dalsze warunki dotyczące metody dostawy i związanych z nią kosztów. Jest to wyraźnie komunikowane Kupującemu.

3.5 Jeżeli po dacie notowania jeden lub więcej czynników kosztowych ulegnie wzrostowi, nawet jeśli nastąpi to w wyniku przewidywalnych okoliczności, Sun Green Energy Solar Panels ma prawo odpowiednio podwyższyć uzgodnioną cenę. Jeżeli podwyżka ceny nastąpi w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy, konsument może rozwiązać umowę w ciągu 10 dni, chyba że; wzrost ceny wynika z uprawnienia lub obowiązku spoczywającego na dostawcy na podstawie przepisów prawa lub jeżeli przewidziano, że dostawa nastąpi później niż trzy miesiące po zakupie.

Artykuł 4. Płatność

4.1 W przypadku zamówień płatność może być dokonana w następujący sposób:
-przedpłata za pomocą giro lub przelewu bankowego i idealnie, zamówiony towar zostanie wysłany po otrzymaniu płatności;
– Podczas odbioru zamówienia płatność może być dokonana za pomocą kodu PIN lub gotówki;
– Panele słoneczne Sun Green Energy mogą rozszerzyć opcje płatności w przyszłości. Inne opcje płatności zostaną podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej.

4.2 W przypadku uzgodnienia terminu płatności przez Sun Green Energy Solar Panels, Kupujący jest w zwłoce przez upływ tego okresu. Warunki płatności można uzgodnić na piśmie wyłącznie na warunkach, które zostaną ustalone i uzgodnione.

4.3 W przypadku braku płatności lub opóźnienia w płatności ze strony Kupującego, dzień, w którym płatność powinna była nastąpić najpóźniej do dnia pełnej zapłaty zaległej kwoty, jest należny odsetki ustawowe, przy czym za zawarty miesiąc liczy się za pełny miesiąc.

4.4 Nabywca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie (poza)sądowe koszty windykacji jakiegokolwiek rodzaju, które Sun Green Energy Solar Panels musiał ponieść w wyniku nieprzestrzegania przez Kupującego jego zobowiązań (płatniczych). Pozasądowe koszty windykacji należne od kupującego wynoszą co najmniej 15% należnej kwoty i nigdy nie przekraczają maksymalnych dozwolonych kosztów windykacji. Dostawa produktów i/lub usług może zostać zawieszona do czasu zapłaty ceny faktury.

4.5 W przypadku opóźnień w płatnościach Sun Green Energy Solar Panels jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub do zawieszenia (dalszej) dostawy do momentu, gdy Kupujący w pełni wypełni zobowiązania płatnicze, w tym zapłatę należnych odsetek i kosztów.

4.6 Jeśli kupujący zalega z wypełnieniem swoich zobowiązań płatniczych lub ma trudności z płatnością, Sun Green Energy Solar Panels ma prawo do produktów bez uprzedniego wezwania i / lub powiadomienia o niewywiązaniu się z płatności. Pobierz i rozwiąż umowę. Kupujący udziela Sun Green Energy Solar Panels pozwolenia na korzystanie z produktów w razie potrzeby
usunąć i odzyskać, a także kupić Sun Green Energy Panele słoneczne zapewniają każdą okazję, aby to zrobić. Zgoda ta odnosi się również do sytuacji, w której weryfikacja lub coś takiego
taka miałaby miejsce. Usunięcie produktów odbywa się kosztem kupującego. Podczas usuwania produktów, Sun Green Energy Solar Panels nie jest zobowiązany do
usunąć zainstalowane rury, kształtki itp. i/lub cofnąć wprowadzone przepisy konstrukcyjne.

Artykuł 5. Dostawa i czas dostawy

5.1 Zamówienia zostaną dostarczone tak szybko, jak to możliwe. Zasadniczo Sun Green Energy Solar Panels dąży do wysyłki zamówień w ciągu pięciu dni roboczych. Termin dostawy wynosi 60 dni od otrzymania zamówienia, z wyjątkiem zaliczek, gdy termin dostawy wynosi 40 dni po otrzymaniu płatności. Wyżej wymieniony czas dostawy liczy się tylko jako wskazanie i nigdy nie liczy się jako termin. Jednak w przypadku niektórych produktów, zwłaszcza systemów paneli słonecznych, istnieją bardzo różne czasy dostaw i ceny rynkowe w zależności od aktualnej globalnej podaży i popytu. Sun Green Energy Solar Panels ogłosi zmienione terminy dostaw tak szybko, jak to możliwe. Panele słoneczne Sun Green Energy mogą wymieniać dalsze informacje na temat czasu dostawy na stronie internetowej lub w inny sposób podawać je do wiadomości na piśmie. Takie informacje mają jedynie charakter orientacyjny.

5.2 Jeśli produkt, który jest tymczasowo niedostępny, zostanie zamówiony przez Kupującego, zostanie to wskazane, gdy produkt będzie ponownie dostępny. Sun Green Energy Solar Panels dąży do zgłaszania opóźnień Kupującemu drogą mailową lub telefoniczną w ciągu trzech dni roboczych

5.3 Dostawy zamówień, które są wysyłane, odbywają się na adres wskazany przez Kupującego podczas zawierania umowy.

5.4 Gdy tylko produkty, które mają zostać dostarczone, zostaną dostarczone na wskazany adres dostawy, ryzyko, w odniesieniu do tych produktów, przechodzi na Kupującego. W przypadku dostaw odebranych przez Kupującego ryzyko, w odniesieniu do tych produktów, przechodzi na Kupującego w momencie transferu, ale w każdym przypadku przed załadunkiem

5.5 Dostawy mogą odbywać się w częściach ze względów praktycznych.

5.6 W przypadku dostaw za granicę mogą obowiązywać inne warunki.

Artykuł 6. Wymieniać

6.1 Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia produktów (lub ich sprawdzenia) natychmiast po ich otrzymaniu i do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich wad lub uszkodzeń. Szkody transportowe należy również zgłosić bezpośrednio do odpowiedniego przewoźnika. Oprogramowanie lub podobne produkty można wymienić tylko w ciągu 3 dni i w oryginalnym opakowaniu, którego pieczęć nie została złamana. Wymiana jest możliwa tylko po przedstawieniu oryginalnej faktury.

Artykuł 7. Gwarancja satysfakcji i prawo do odstąpienia od umowy

7.1 Konsument-Kupujący ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy bez kary lub podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania. To prawo do odstąpienia od umowy wyklucza specjalnie zamówione i zmontowane produkty (prawie zawsze z systemami paneli słonecznych) oraz oprogramowanie lub inne produkty, których plomba została zerwana. Konsument-Kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie zwracanych produktów, nawet jeśli jest to spowodowane transportem powrotnym.

7.2 Jeśli konsument-Nabywca skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w poprzednim akapicie, Sun Green Energy Solar Panels zapewni zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od płatności zapłaconej przez konsumenta-Nabywcę na rzecz Sun Green Energy Solar Panels.

7.3 Koszty zwrotu produktu są na rachunek konsumenta-Kupującego.

Artykuł 8. Przechowywania

8.1 Własność produktów, niezależnie od faktycznej dostawy, przechodzi na Kupującego dopiero po tym, jak Kupujący zapłaci w całości wszystko, co Kupujący jest winien w związku z jakąkolwiek umową z Sun Green Energy Solar Panels, w tym zwrot odsetek i kosztów, również wcześniejszych lub późniejszych dostaw oraz wszelkich prac wykonanych lub które mają być wykonane w odniesieniu do produktów.

8.2 Kupujący nie może opodatkowywać, sprzedawać, odsprzedawać, zbywać ani w inny sposób obciążać produktów przed ich nabyciem.

Artykuł 9. Instalacja i montaż

9.1 Produkt zostanie zainstalowany i podłączony przez samego kupującego, chyba że uzgodniono, że instalacja produktu zostanie przeprowadzona przez Sun Green Energy Solar Panels.

9.2 Nabywca jest odpowiedzialny wobec Sun Green Energy Solar Panels za prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich urządzeń, obiektów lub warunków, które są niezbędne do
rozmieszczenie produktu, który ma być zmontowany lub prawidłowe działanie produktu w stanie zmontowanym.

9.3 Bez uszczerbku dla powyższego, w przypadku świadczenia usług przez Sun Green Energy Solar Panels, Nabywca w każdym przypadku zapewni na własny koszt i ryzyko, że:
a) personel Sun Green Energy Solar Panels lub zaangażowana przez niego osoba trzecia, gdy tylko dotrze na miejsce instalacji, uzyska dostęp i może rozpocząć i kontynuować wykonywanie pracy w normalnych godzinach pracy, a ponadto, jeśli Sun Green Energy Solar Panels uzna to za konieczne, poza normalnymi godzinami pracy, pod warunkiem, że poinformował Kupującego na czas.
b) drogi dojazdowe prowadzące do miejsca instalacji są odpowiednie do niezbędnego transportu.
c) wyznaczone miejsce nadaje się do przechowywania i montażu.
d) podjęto i utrzymano wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa i ostrożności, jak również że wszystkie środki zostały podjęte i są utrzymywane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami rządowymi w kontekście montażu/instalacji.
e) w miejscu, w którym produkt jest umieszczony, nie ma obecności azbestu.
f) w zakresie, w jakim ma to zastosowanie, Kupujący zapewnia, że Sun Green Energy Solar Panels może terminowo dysponować zatwierdzeniami i pozwoleniami wymaganymi dla usług, a także informacjami, które mają być dostarczone przez Kupującego w kontekście realizacji usług.

9.4 Nabywca musi zapewnić, że prace, które mają być wykonane przez inne osoby i / lub dostawy, które nie należą do prac montażowych / instalacyjnych Sun Green Energy Solar Panels lub strony trzeciej przez nią zaangażowanej, są wykonywane w taki sposób i terminowo, aby wykonanie prac przez lub w imieniu Sun Green Energy Solar Panels nie było opóźnione. Jeśli
niemniej jednak powstaje opóźnienie w rozumieniu niniejszego paragrafu, kupujący musi poinformować o tym Sun Green Energy Solar Panels w odpowiednim czasie.

9.5 Szkody i koszty, które powstały z powodu niespełnienia warunków określonych w tym artykule lub nie zostały spełnione na czas, są na rachunek kupującego.

9.6 Kupujący ponosi ryzyko szkody spowodowanej przez: nieścisłości w dostarczonych informacjach i/lub zleconej pracy; nieścisłości w konstrukcjach i metodach pracy wymaganych przez Kupującego; wady materiałów lub narzędzi udostępnianych przez kupującego; wady (nie)ruchomości, na których wykonywana jest praca.

9.7 Sun Green Energy Solar Panels dokłada wszelkich starań, aby wykonać usługi w terminie. Sun Green Energy Solar Panels nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody, jeśli nie wykona usług w odpowiednim czasie.

9.8 Sun Green Energy Solar Panels dołoży wszelkich starań, aby wykonać usługi, które mają być świadczone przez niego jako dobrego wykonawcę.

9.9 W przypadku dodatkowych prac, Sun Green Energy Solar Panels ma prawo obciążyć nimi Kupującego. Dodatkowe prace zostaną – w miarę możliwości – przekazane nabywcy przez Sun Green Energy Solar Panels tak wcześnie, jak to możliwe. Uznaje się, że kupujący zgadza się na wykonanie dodatkowych prac, związane z nimi koszty i skorygowany czas dostawy, jeśli to konieczne, chyba że kupujący sprzeciwi się przed rozpoczęciem wykonywania dodatkowych prac, a w każdym razie w ciągu pięciu dni od wyżej wymienionego powiadomienia przez Sun Green Energy Solar Panels

Artykuł 10. Gwarancja i odpowiedzialność

10.1 W przypadku produktów dostarczanych przez Sun Green Energy Solar Panels obowiązuje gwarancja określona przez producenta danego produktu. Jeśli takie porozumienie jest niekorzystne dla konsumenta-Kupującego w porównaniu z prawami, które konsument-Kupujący może dochodzić wobec Sun Green Energy Solar Panels na podstawie prawa i umowy na odległość, wówczas zastosowanie mają co najmniej prawa zgodne z prawem i umową na odległość. W praktyce oznacza to, że w przypadku wystąpienia wady nie z własnej winy, konsument-Kupujący jest uprawniony do bezpłatnej naprawy lub wymiany zakupu przez okres co najmniej 2 lat.

10.2 Sun Green Energy Solar Panels nigdy nie jest zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Kupującemu lub innym osobom, chyba że doszło do umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Sun Green Energy Solar Panels. Sun Green Energy Solar Panels nigdy nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikowe lub handlowe, szkody pośrednie i utratę zysków lub obrotów.

10.3 Odpowiedzialność Sun Green Energy Solar Panels za szkody nigdy nie przekroczy kwoty równej wartości faktury w odniesieniu do produktu lub usługi, która spowodowała szkodę.

10.4 Bez uszczerbku dla postanowień niniejszego artykułu, nie może być mowy o gwarancji, jeśli zużycie można uznać za normalne i dalsze w następujących przypadkach:
– jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub w produkcie, w tym naprawy, które nie zostały przeprowadzone za zgodą paneli słonecznych Sun Green Energy lub producenta;
– jeżeli oryginał faktury nie może zostać przedstawiony, został zmieniony lub stał się nieczytelny;
– jeżeli wady są wynikiem użytkowania, które nie odpowiada zamierzonemu przeznaczeniu lub niewłaściwemu użytkowaniu;
-jeśli uszkodzenie zostało spowodowane przyczynami lub wpływami zewnętrznymi;
-jeśli szkoda została spowodowana umyślnie, rażącym niedbalstwem lub niedbałością alimentacyjną.

10.5 Nabywca jest zobowiązany do zabezpieczenia Sun Green Energy Solar Panels przed wszelkimi roszczeniami, które osoby trzecie mogą dochodzić wobec Sun Green Energy Solar Panels w związku z wykonaniem umowy, o ile prawo nie wyklucza poniesienia przez Kupującego odpowiednich szkód i kosztów.

10.6 Możliwe jest, że Sun Green Energy Solar Panels zawiera na swojej stronie internetowej linki do innych stron internetowych, które mogą być interesujące lub pouczające dla odwiedzającego. Takie linki mają charakter czysto informacyjny. Sun Green Energy Solar Panels nie ponosi odpowiedzialności za zawartość strony internetowej, o której mowa, ani za sposób, w jaki można z niej korzystać.

Artykuł 11. Siła wyższa

11.1 W przypadku wystąpienia siły wyższej, Sun Green Energy Solar Panels nie jest zobowiązany do wypełnienia swoich zobowiązań wobec Kupującego lub zobowiązanie zostaje zawieszone na czas trwania siły wyższej

11.2 Przez siłę wyższą rozumie się każdą okoliczność niezależną od jej woli, w wyniku której wykonanie zobowiązań wobec Kupującego jest w całości lub w części uniemożliwione. Do tego czasu
okoliczności obejmują strajki, pożary, zakłócenia w działalności, awarie energetyczne, brak dostaw lub opóźnienia w dostawach dostawców lub innych zaangażowanych stron trzecich oraz brak jakiegokolwiek pozwolenia, które rząd może uzyskać. Przez siłę wyższą rozumie się również nieprawidłowe działanie sieci (telekomunikacyjnej) lub połączenia lub używanych systemów komunikacyjnych i / lub niedostępność strony internetowej w dowolnym momencie.

Artykuł 12. Intelektualny

12.1 Nabywca wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej do wyświetlanych informacji, komunikatów lub innych wyrażeń w odniesieniu do produktów i / lub w odniesieniu do strony internetowej przysługują Sun Green Energy Solar Panels, jej dostawcom lub innym uprawnionym stronom.

12.2 Przez prawa własności intelektualnej rozumie się patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzorów i wzorów i/lub inne prawa (własności intelektualnej), w tym patentowalne lub nieopatentowane.
techniczne i/lub handlowe know-how, metody i koncepcje.

12.3 Nabywcy zabrania się korzystania, w tym wprowadzania zmian, praw własności intelektualnej opisanych w niniejszym artykule, takich jak powielanie, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Sun Green Energy Solar Panels, jej dostawców lub innych uprawnionych stron, chyba że jest to wyłącznie do użytku prywatnego w
w odniesieniu do samego produktu.

Artykuł 13. Dane osobowe

13.1 Sun Green Energy Solar Panels będzie przetwarzać dane Kupującego wyłącznie zgodnie z jego polityką prywatności.

13.2 Sun Green Energy Solar Panels przestrzega obowiązujących zasad i przepisów dotyczących prywatności.

Artykuł 14. Prawo właściwe i właściwe przepisy prawar

14.1 Wszystkie oferty i umowy podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

14.2 Stosowanie Konwencji wiedeńskiej o sprzedaży jest wyraźnie wykluczone.

14.3 Wszelkie spory związane lub wynikające z ofert Paneli Słonecznych Sun Green Energy lub umów zawartych z Sun Green Energy Solar Panels będą kierowane do właściwego sądu w Zwolle, chyba że prawo wyraźnie wyznaczy inny sąd jako właściwy.

Artykuł 15. Rozmaity

15.1 Sun Green Energy Zonnepanelen znajduje się w (1112 AS) Diemen, Visseringweg 1 D i
zarejestrowany w Izbie Gospodarczej pod numerem 83845577. Wszelką korespondencję dotyczącą umowy lub niniejszych warunków prosimy kierować do Sun Green Energy Solar Panels na powyższy adres lub na adres e-mail wskazany na stronie internetowej.

15.2 Sun Green Energy Solar Panels dokłada wszelkich starań, aby odpowiedzieć na otrzymane wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych.


Ogólne warunki handlowe Sun Green Energy Solar Panels 11-04-2022

Szybka dostawa

Przez Polskę

Dobra obsługa

Klienci nas cenią

Międzynarodowe marki

Tylko renomowane marki

100% bezpieczne zamawianie

iDEAL / MasterCard / Visa